Hwa Chong International School (HCIS) โรงเรียนเอกชนระดับ Top 3* ของสิงคโปร์  จะจัด admission test รอบพิเศษที่เมืองไทย ในวันอาทิตย์ที่  11 พ.ย. 2561 เวลา 13.00  น.  – 17.00 น. (โดยประมาณ)  เพื่อรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา และระดับ IB   ในปีการศึกษา 2562 (เปิดเรียนเดือนมกราคม  2562 / Academic Year 2019)  
จัดสอบโดยเจ้าหน้าที่จาก HCIS ที่ศูนย์ PREPTITUDE  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่ต้องการไปเรียนต่อที่ HCIS โดยไม่ต้องบินไปสอบที่ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบมีดังนี้
  • Maths   (1.5  ชั่วโมง)
  • English  (1.5  ชั่วโมง)
  • Interview
  • Physics ( เฉพาะผู้สอบเข้าตั้งแต่ Year 4 และระดับ IB ที่ต้องการเรียนต่อวิชา Physics)
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
  •  transcript  3 ปีล่าสุด เป็นภาษาอังกฤษ
  • สำเนาหน้า passport ของผู้สมัคร 
  • สำเนาสูติบัตรฉบับจริง และฉบับแปลภาษาอังกฤษ
  • ค่าสมัครสอบ S$535 
  • แบบฟอร์มสมัครสอบ  
ท่านที่สนใจสมัครสอบในรอบพิเศษนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ PREPTITUDE เพื่อจัดส่งเอกสารและแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะ   รบกวนแจ้งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการกับทางโรงเรียนต่อไปค่ะ 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hwa Chong International School  ได้ที่ http://www.preptitude.com/?p=860
*คะแนน average ของนักเรียนที่จบหลักสูตร IB จาก HCIS อยู่ที่ 37 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่เพียงพอสำหรับสมัครเข้า Top University ได้ทั่วโลก (ค่าเฉลี่ยของคะแนน IB จากทั่วโลกคือ 30 คะแนน) โดยใน 2 ปีที่ผ่านมา นักเรียนจาก HCIS สามารถทำได้คะแนนเต็ม 45 ซึ่งนับว่าเป็น Perfect Score 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายศึกษาต่อและตัวแทนโรงเรียน Tel: 092-436-4958 และ 096-964-1593 หรือ e-mail: info@preptitude.com

อัพเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อสิงคโปร์และการจัดสอบต่างๆ ได้ที่ Facebook Page: Preptitude