Select Page

AEIS Preparatory Course   เป็นคอร์ส สำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนเพื่อเตรียมตัวไปสอบเข้า โรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสิงคโปร์  โดย PREPTITUDE เป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่เปิดคอร์สปรับพื้นฐานและติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์โดยเฉพาะ

  •  Course นี้เหมาะกับใครบ้าง?

เหมาะ กับน้องๆ ที่จะไปสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์  ในระดับชั้นประถมศึกษา ( P.2-5) และมัธยมศึกษาตอนต้น ( Sec 1 -3) โดยเรียนครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบของแต่ละระดับชั้น ทั้งเลขและอังกฤษ

นอก จากนั้น ยังเหมาะกับน้องๆที่สนใจเรียนเพื่อเสริมทักษะในหลักสูตรของสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า มีการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพ

  •  จัดการเรียนการสอนอย่างไร?

AEIS Preparatory Course ของเรา เป็นหลักสูตรระยะยาว โดยเรียนสัปดาห์ละอย่างน้อย 2 ครั้ง แบ่งเป็น เลข 1 ครั้ง และ อังกฤษ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ วิชาละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้จำนวนครั้งอาจปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานผู้เรียน และระยะเวลาเตรียมตัวสอบ

เน้นเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน)  เพื่อควบคุมคุณภาพและเพื่อให้นักเรียนกล้าซักถามและแสดงความคิดเห็นในห้อง เรียน โดยใช้หนังสือจากสิงคโปร์และแบบฝึกหัดที่ออกแบบจากประสบการณ์สอนในหลักสูตรสิงคโปร์ของครูจาก PREPTITUDE ที่ได้รับการพิสูจน์จากผลการสอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วว่าช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับข้อสอบ AEIS ได้จริง รวมถึงต่อยอดเพื่อเป็นความรู้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย

  •  เรียนที่ Preptitude  หรือไปที่สิงคโปร์ดี?

เนื้อหาการเรียนการสอนที่ Preptitude by Kru Jane ใช้มาตรฐานและคุณภาพเดียวกับสถาบันที่สิงคโปร์  จึงไม่มีความต่างในด้านการเรียนรู้

ข้อดีของการไปเรียนเพื่อเตรียมสอบที่สิงคโปร์โดยตรงคือ น้องๆได้ค่อยๆปรับตัวกับการใช้ชีวิตที่สิงคโปร์  แต่เนื่องจากระยะเวลาในการเรียนค่อนข้างนาน (6-month course) ทำให้น้องๆต้องหยุดเรียนที่เมืองไทยเพื่อไปเตรียมตัว โดยยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถสอบได้ที่นั่งในโรงเรียนหรือไม่ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

AEIS Preparatory Course ที่ Preptitude  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆ ที่ไม่สะดวกหยุดเรียนเพื่อการเตรียมตัวอย่างเดียว  รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากสามารถเตรียมตัวสอบได้ที่กรุงเทพฯ

  • มีการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนอย่างไร?

เรามีการจัดเทรนนิ่งให้กับครูทุกคนที่จะเข้ามาสอนในคอร์สนี้ และมี progress report ของนักเรียนให้กับผู้ปกครองดูเป็นระยะ   นอกจากนี้ การเรียนโดยเป็นห้องเรียนเดี่ยว หรือจัดกลุ่มไม่เกิน 5 คน ทำให้นักเรียนสามารถซักถามครูได้ในจุดที่สงสัย และครูที่ดูแลนักเรียนแต่ละคนจะทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมการสอนให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีการจัด test เพื่อประเมินผลก่อนเรียน และ test เป็นระยะๆขณะเรียนเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการและความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย